ديوار بزرگ چين

ديوار بزرگ چين

ديوار بزرگ چين يكي از بزرگترين دستاوردهاي معماري بشر ، ديوار چين است كه تا كنون مانند آن ساخته نشده است . ديوار براي محافظت از مرزهاي امپراتوري چيني از حمله مغولان ۲۵۰۰ سال پيش ساخته شده است.

ديوار بزرگ چين

يكي از بزرگترين دستاوردهاي معماري بشر ، ديوار چين است كه تا كنون مانند آن ساخته نشده است . ديوار براي محافظت از مرزهاي امپراتوري چيني از حمله مغولان ۲۵۰۰ سال پيش ساخته شده است.

ارسال نظر

sdfsdf “ديوار بزرگ چين”

تماس با مشاورین: ۲۶۸۰۳۳۷۹-۰۲۱